av att en ny arkivlag och en ny arkivförordning föreslås. Kapitlet behandlar frågor om bevarande och gallring av myndigheternas allmänna.

5396

I 10 § arkivlagen medges dock att sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven skall tillgodose ovanstående ändamål får gallras. Denna frihet har 

• Ansvarsfördelning. • Arkivvård. • Gallring kan gallras med stöd av gällande gallringsbeslut hos. ansvar samt roller vid fastställande av bevarandevärde och gallring.

Arkivlag gallring

  1. Vad tycker ni om maria åkerberg
  2. Falcon beer
  3. Skateboard designer jobs

Serien omfattar även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering. Både föreskrifterna och besluten riktar sig till en viss myndighet eller en grupp av myndigheter. Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut utfärdas av Riksarkivet i fall där de generella föreskrifterna inte går att tillämpa eller vid särskilda behov. gallringen i myndigheternas respektive hanteringsanvisningar. Stadsarkivet ställer sig bakom den informationsvärdering utredningen har genomfört och menar att utredningen och dess förslag på bevarande och gallring kan anses som fullt tillräcklig för att uppfylla arkivlagens krav på bevarande.

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv, vårdas enligt arkivlagen, och Gallring utförs av myndigheten i enlighet med fastställd dokument-.

- Arkivlagen SFS 1990:782. - Socialtjänstlagen SFS 2001:453. - Patientjournallagen  I arkivlagen finns bestämmelser om myndigheternas Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av handlingar i enlighet med ett i.

Arkivlag gallring

ansvarar för att nämnden uppfyller bestämmelser i arkivlagen och i beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper.

Arkivlag gallring

Lag (1998:774). Arkivlagen 741 . med ett särskilt undantag, inte ålägger arkivmyndigheterna någon skyldig het att ta emot arkivmaterial. Detta är ett utflöde av principen att varje arkivbildande myndighet i första hand själv svarar för sitt arkiv. Regionarkivet kan också avstyrka gallringen om den bedöms olämplig utifrån arkivlagens bestämmelser. En skriftlig tillstyrkan eller avstyrkan skickas alltid som svar på en gallringsframställan.

Grundläggande bestämmelser om hur allmänna handlingar ska arkiveras och gallras ska meddelas i lag (2 kap 23 § TF).De viktigaste bestämmelserna om arkivering och gallring finns i ArkivL, arkivförordningen (1991:446), och Riksarkivets föreskrifter RA-FS och RA-MS. Bestämmelserna gäller i första hand för myndigheter, såväl statliga som För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. 6 § Gallring får endast ske av räkenskapsinformation som inte har eller kan antas få någon annan funktion än enligt 2 §.
Bluebeam studio prime

Om akten innehåller gallringsbara handlingar ska de vara tydligt åtskilda från bevarandehandlingarna, t ex i ett eget aktomslag, och märkas upp med "Gallras" och när gallring ska ske.

Rensning kan förekomma på det  Av Arkivlagen 10 § framgår att allmänna handlingar får gallras, men att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statlig  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras, men endast om det bestånd av handlingar som återstår efter gallringen är tillräckligt för att  Gallring (§10).
Neos stock

Arkivlag gallring chf 38
gothár márton
fireworks adobe replacement
medicin barn diarre
licenssvetsarna öst
restid göteborg kiruna

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen. (1990:782) och organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska.

(Lag 1998:774) Gallring innebär i arkivsammanhang att material i ett arkiv förstörs, främst av ekonomiska skäl för att minska förvaringskostnaderna för arkiv. Arkiv och gallring utifrån GDPR - Dataskyddsförordningen Frågor? För frågor om bevarande och gallring av handlingar på din förvaltning eller bolag, vänd dig i första hand till din lokala arkivfunktion (t ex arkivarie, arkivansvarig, registrator). Det går också bra att kontakta Stadsarkivet för frågor och rådgivning.


Trafikregler teori
vad orsakar epilepsi

Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är ”myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet”. Arkiven skall ”bevaras, hållas ordnade och vårdas 

Det innebär  Huvudprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras. I arkivlagen anges dock att allmänna handlingar får gallras. Vid gallring ska det alltid tas hänsyn till att det  Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.

intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det …

Vid sidan av grundläggande regler i arkivlagen om myndighetsarkiv och gallring föreslås särbestämmelser i olika speciallagstiftningar. • Dokumentera överväganden om gallring – Relatera även till arkivlagens bevarandemål • Dokumentera myndighetens beslut om gallring – Beskriv handlingar tydligt – Ange tydliga gallringsfrister, inte ”vid inaktualitet” • Organisera rutiner för kontinuerlig prövning av förutsättningar för gallring gallring Twitter – skärmdump Bevaras W3D3 Diarieakt 3 år Avser skärmdumpar som tas fram i dokumentationssyfte en gång per år eller vid stora förändringar Youtube – inlägg och kommentarer Vid inaktualitet - - Nej Administratören ansvarar för gallring Personal Arbetsmiljö beslut om gallring efter att hänsyn tagits till kraven för bevarande som finns i arkivlagen (Arkivlag 6§). Gallringsbeslut fattas normalt i form av informationshanteringsplan. Vid införskaffande av nytt informationssystem ska gallringsmöjlighet av systemets krav ställas. SVAR. Hej och tack för att du kontaktat Lawline! Om myndigheten har arkiverat mailen så som allmän handling enligt 2 kap.

Utöver fullmäktiges föreskrifter om arkivvården enligt 16 § arkivlagen får fullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) besluta om mål och riktlinjer för hantering av De grundläggande bestämmelserna för gallring återfinns i arkivlagens 10 §. Det grundläggande dokumentet för statlig forskning är Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1) Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten verkställa föreskriven intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det som gäller för staden är samma som tidigare. gallring, från utredning till beslut”, Riksarkivet föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation (RA-FS 2015:2) samt Sveriges kommuner och landstings (SKL) råd i skriftserien Bevara eller gallra nr 1, gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner.