Arbetsgivaren i konkurs. Vid konkurs består anställningen till dess konkursförvaltaren säger upp arbetstagarna. För det fall du som arbetstagare har en 

4885

5 maj 2020 Först i kön att få betalt står emellertid de som har massafordringar på konkursboet. Det kan då handla om en skuld som man ådragit sig efter att 

Find the perfect image for your next project from the world's best photo library of photos NJA 1981 s. 801: Sedan mäklare efter avtal med fastighetsägare anvisat köpare till en fastighet har fastighetsägaren försatts i konkurs.Fastigheten har därefter av konkursförvaltaren sålts till den anvisade köparen. Även skatter som uppkommer, t ex A-skatt för anställda, moms och olika punktskatter, kan bli massafordringar. Den som har en massafordran får normalt betalt eftersom massaborgenärerna har rätt till betalning före övriga fordringsägare. Massafordringar. En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet.

Massafordringar

  1. Vad ska sta i ett personligt brev
  2. Tbs stockholm
  3. Hur påverkar glas miljön
  4. Kostnad ykb lastbil
  5. Handläggningstid alfakassan
  6. 274 robin street bridgeport ct
  7. Futurological congress movie

2 Håstad, Torgny, Sakrätt rörande lös egendom, s 124. 3 Håstad, Torgny, a.a , s 124. Panträtt är en särskild förmånsrätt med högst prioritet efter massafordringar och konkurskostnader (som är sådana skulder som konkursboet drar på sig efter konkursbeslutet). Den är i praktiken alltså en av de bästa säkerheterna en långivare (borgenär) kan ha, och en av de vanligaste.

massafordringar för hyresvärden, som konkursboet måste betala fullt ut, med högre ”prioritet” än t.ex. konkurs-förvaltarens arvode. Inte i något av ovanstående fall innebär konkursboets betalningsskyldighet att konkursboet trätt in som part i hyresavtalet. Hyresvärdens rätt till ersättning; konkursfordringar

Fordringar förenade med allmän förmånsrätt. Rätt! Fel! Fortsätt Mikaela har lämnat in sin cykel för reparation på en cykelverkstad.

Massafordringar

Konkurs- och massafordringar Konkursfordringar är hänförliga till tiden före konkursutbrottet och så kallade massafordringar för tiden därefter. En massafordran uppkommer genom att konkursboet antingen inträder som part i golfklubbens redan befintliga avtal eller sluter egna avtal, till exempel i syfte att fortsätta verksamheten under en viss tid.

Massafordringar

k. massafordringar. Sådana fordringar skall betalas innan utdelning kan ske till konkursgäldenärens borgenärer. förfarandet föreslås vara massafordringar dvs ackordsfria. Detta föreslås även vara fallet då ett gäldenärslett förfarande övergår i ett förvaltarlett.

UPPSALA UNIVERSITET . Juridiska institutionen . Termin 3, VT 2012 . Mikael Möller .
Hur många medaljer har sverige tagit i os

It will be shown in the UK, Benelux, Germany, Norway, Sweden, Finland and Iceland.

Massafordringar (t.ex.
And old saying

Massafordringar daniel lundberg macgregor
sundbyskolan omdöme
det sociala samspelet uppsats
vad ar ekonomistyrning
james marcia identitetsteori
soc avg pensionar

Redan mot bakgrund av 5 kap. 18 § konkurslagen blev fordringar för arbete som utförs senare än en månad efter konkursen massafordringar. Alltså måste boets intäkter från den fortsatta driften bära denna kostnad för att den fortsatta driften över huvud taget ska vara försvarlig ur ett borgenärsperspektiv redan till följd av den nya regeln i konkurslagen.

Sådana kostnader är oftast nödvändiga för att kunna driva konkursen vidare. Massafordringar betalas efter att konkurskostnaderna betalats, men innan konkursfordringar betalas. Konkursfordringar Denna kategori avser fordringar som uppkommer innan konkursen.


Sats nasbypark
manadskort sl kostnad

Först i kön att få betalt står emellertid de som har massafordringar på konkursboet. Det kan då handla om en skuld som man ådragit sig efter att konkursbeslutet. Exempel på detta kan vara leverantörer och det vara skatter såsom exempelvis A-skatt, punktskatt och moms.

Gäldenärsfordran är en fordran som inte kan göras gällande vid konkurs, se 5 kap. 1 § KL. Möjligheterna att få utdelning på en gäldenärsfordran är mycket begränsade.

Konkurskostnader (typ förvaltararvode)?; Massafordringar? Särskilda förmånsrätter? Allmänna förmånsrätter? Oprioriterade fordringar? Punkterna 1-3 tar i 

3 Håstad, Torgny, a.a , s 124. Gäldenärsfordran är en fordran som inte kan göras gällande vid konkurs, se 5 kap. 1 § KL. Möjligheterna att få utdelning på en gäldenärsfordran är mycket begränsade. I doktrinen har olika lösningar för problemet vid gränsdragning mellan konkurs- och massafordringar presenterats. före konkursutbrottet. Massafordringar i vidaste mening består dels av ersättning till konkursfunktionärerna för boets förvaltning, dels av skul­ der till tredje man, som uppkommer under boets avveckling. Fördelningen av konkursboets egendom mellan olika borgenärer reg­ leras av bestämmelser i KKL samt av den s.

MB genom Koncessionsnämndens praxis. Denna praxis innebär att fordringar på grund av efterbehandling får karaktär av massafordringar, trots att de konkursrättsligt sett är konkursfordringar. Separationsrätt (jfr 3:3 KonkL) Kvittningsrätt (5:15 KonkL) Förmånsrätt Massafordringar och konkurskostnader Särskild förmånsrätt (3a-9§§ FRL) Allmän förmånsrätt (10-14 §§ FRL) Oprioriterad fordran (18§ FRL) Efterställd fordran (19§ FRL) Rättskällemässigt: Ingen allmän sakrättslag Fler inblandade: Tredemansaspekterna i före konkursutbrottet. Massafordringar i vidaste mening består dels av ersättning till konkursfunktionärerna för boets förvaltning, dels av skul­ der till tredje man, som uppkommer under boets avveckling. Fördelningen av konkursboets egendom mellan olika borgenärer reg­ leras av bestämmelser i KKL samt av den s. k. Även skatter som uppkommer, t ex A-skatt för anställda, moms och olika punktskatter, kan bli massafordringar.