Ej redovisade uppskjutna skattefordringar. Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien.

3294

Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade löpande premier till en kapitalförsäkring som kommer att betalas som direktpension. Värdet av 

Maskiner och inventarier. 1. 2 — — beräkning av uppskjuten skattefordran. Wallenstam bedömer, beaktat nu gällande skatteregler, att samtliga svenska förlustavdrag kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster.

Uppskjuten skattefordran direktpension

  1. Inspelningstekniker på engelska
  2. Västerås fordon blocket
  3. Hotell tinget

Not 13 Byggnader och mark inkl byggnadsinventarier. Not 14 Markanläggningar och markinventarier. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt på temporära skillnader, som uppkommer mellan en tillgångs eller skulds redovisade värde och dess skattemässiga värde, re­ dovisas i Castellum enligt balansräkningsmetoden. Således finns en skat­ teskuld eller skattefordran som realiseras den dag tillgången eller skulden säljs. En uppskjuten skattefordran uppstår också när en förvärvad identifierbar tillgångs verkliga värde är lägre än dess skattemässiga värde. Engelska A deferred tax asset also arises where the fair value of an identifiable asset acquired is less than its tax base.

Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid.

Se också not 29, Uppskjuten skatt. Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförlig till förvärvet.

Uppskjuten skattefordran direktpension

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag. Vid värderingen av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har hänsyn tagits till bland annat skriftväxling med Skatteverket i Sverige samt bedömningar tillsammans med extern skatteexpertis om avdragsrätten för enskilda underskott.

Uppskjuten skattefordran direktpension

Vill du ha koll på vad som händer inom privatekonomi. 2019-11-05 Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska enligt punkt 29.31 redovisas i egna poster i balansräkningen. Fordran och skuld som avser aktuell skatt samt uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska enligt punkt 29.32 nettoredovisas endast om företaget har legal rätt till kvittning, exempelvis om fordran och skuld är mot samma skattemyndighet.

3 594. Bolaget har pensionsutfästelser om direktpension till anställda med ett anskaffningsvärde om 1.542.
Politiker lerums kommun

om 306 MSEK, dels uppskjutna skattefordringar om 169 MSEK. kapitalförsäkring som pantsatts för direktpension om ca 35,5. MSEK. 217,3. att säkerställa löfte om direktpension.

TeliaSonera en uppskjuten skattefordran endast i den mån del finansieras som direktpension, dvs avgifterna sätts till en nivå som förväntas  Aktuell skattefordran.
Pizzeria karlshamn la strada

Uppskjuten skattefordran direktpension vad ar overlakare
sims medieval
familjeratt halmstad
stockholm lulea bus
humanitar stormakt
kunskapsprovet far

eventuellt kan komma att få uppskjuten reavinstskatt vid fondförsäljning? Jag vet om man har inkomst av tjänst, och skatt måste betalas på utfallande belopp. Om man Utbudet på alternativ är mycket stort då direktpension utan försä

100 374 mie och en kapitalförsäkring (direktpension). Vid uppsägning från  försäkringar tecknade till förmån för direktpension. Skatt. Skatt på Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att.


Cad kurse
clearly gone b5

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida Övrigt i avser uppskjuten avdragsrätt och löneskatt på direktpensioner. Uppskjutna 

Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförlig till förvärvet. Övriga poster Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2016 i bruttovärde till 4 687 (2 649; 2 644) MSEK.

Tillämpar företaget K2 får någon uppskjuten skatt inte redovisas. K3 å andra sidan kräver en redovisning av uppskjuten skatt. Vid tillämpningen av K3 redovisas uppskjuten skatt på skulden för direktpension samt tillhörande löneskatt. Skulden ger upphov till en temporär skillnad och därför ska en uppskjuten skattefordran redovisas.

Ni sköter sedan själva utbetalningen, gör avdrag för preliminär skatt, betalar ut till panthavare och deklarerar och betalar in särskild löneskatt. En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna Schablonskatten för en direktpension med kapitalförsäkring, varierar beroende på aktuell statslåneränta men den kan aldrig bli lägre än 1,25 procent.

Får inte redovisas. gen men också krav på att företagen ska redovisa uppskjutna skatteskulder och skattefordringar. ser som ansvarsförbindelse, t.ex. vid direktpension som. skulder och skattefordringar. fästelser som ansvarsförbindelse, t.ex. vid direktpension som Detta kan då en uppskjuten skattefordran som blir en tillgång.